vyvex

Wij zijn er van overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, doen we dat dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 ( hierna de ‘AVG’).

Via deze privacyverklaring willen we u duidelijkheid geven over:

 • DEEL I: de verantwoordelijke voor de verwerking
 • DEEL II: de verwerkingen die wij doen
 • DEEL III: welke rechten u hebt met betrekking tot deze verwerkingen

 

U wordt dan ook vriendelijk uitgenodigd deze privacyverklaring aandachtig door te nemen, en dit ook regelmatig te doen. Toekomstige aanpassingen zijn immers niet uit te sluiten. Is er toch iets niet helemaal duidelijk, dan kan u steeds contact opnemen met vyvex BV via privacy@vyvex.be.

 

DEEL I Verwerkingsverantwoordelijke

 

De betrokken gegevens worden verwerkt door vyvex BV, Heiligstraat 139, 2620 Hemiksem, 0534772084. vyvex BV wordt volgens de AVG beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke, wat wil zeggen dat vyvex BV instaat voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens, en dat u bij eventuele vragen of voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking, u zich eenvoudig kan wenden tot vyvex BV:

vyvex BV
Heiligstraat 139
2620 Hemiksem
ondernemingsnummer: 0534772084

Tel: 03/844.33.33
E-mail:privacy@vyvex.be

 

DEEL II Doeleinden van de verwerking

Afhankelijk van de dienst waar u beroep op doet, verwerkt vyvex BV uw persoonsgegevens op de wijze die hieronder beschreven staat. Voor elk van deze verwerkingen heeft u de rechten die omschreven zijn in DEEL III. vyvex BV streeft er naar uw gegevens niet door te geven aan derde landen die niet vallen onder een adequaatheidsbesluit van de EU. Indien dat uitzonderlijk toch het geval zou zijn, laten we u dit specifiek weten.

 

Personeelsbeheer en klantenbeheer

Wanneer u een vervoer aanvraagt, een prijsaanvraag indient, zich inschrijft voor of een opleiding of bijscholing volgt, een arbeidsovereenkomst afsluit, tewerkgesteld bent als werknemer, freelancer/zelfstandig dienstverlener of vrijwilliger, aanwezig bent op een netwerkevent of op een ander manier een overeenkomst afsluit met vyvex BV, verwerken wij de opgevraagde gegevens omdat we die nodig hebben voor het uitvoeren van de overeenkomst. Zonder die gegevens kan vyvex BV de overeenkomst niet uitvoeren. Binnen dat doeleinde worden de gegevens enkel doorgegeven aan verwerkers die ingeschakeld moeten worden voor de uitvoering van de overeenkomst. Na het einde van de overeenkomst zullen uw gegevens nog 10 jaar bijgehouden worden ( aangezien juridische vorderingen op basis van de overeenkomst tot 10 jaar na datum mogen worden ingediend). Daarna worden de betrokken gegevens gewist.

Op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, houdt vyvex BV zich het recht voor de betrokken gegevens door te geven aan commerciële partners (zie hieronder) en te gebruiken voor profilering en direct marketing ( zie hieronder). Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden omschreven in DEEL III.

 

Bezoek van onze website

Indien u onze website bezoekt, kunnen op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen ‘cookies’ op de harde schijf van uw toestel geplaatst worden om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker en uw surfgedrag te monitoren, met het oog op automatische verwerking van uw gegevens en profilering (zie hieronder). De persoonsgegevens die vyvex BV en vyvex bv verkrijgen naar aanleiding van uw bezoek aan onze website, kunnen op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, opgenomen worden in bestanden voor prospectie (zie hieronder).

De gegevens die wij bij uw bezoek verkrijgen, worden tot 5 jaar na uw bezoek bijgehouden (verjaringstermijn buitencontractuele aansprakelijkheid). Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden omschreven in DEEL III.

 

Profilering

vyvex BV en vyvex bv houden zich het recht voor de gegevens die zij over u verkrijgt te gebruiken in het kader van een geautomatiseerde verwerking van deze persoonsgegevens waarbij aan de hand van deze gegevens persoonlijke aspecten kunnen worden geëvalueerd, zoals uw persoonlijke voorkeuren of interesses, om u op die manier informatie en aanbiedingen te kunnen bezorgen die u mogelijks kunnen interesseren. Deze automatische verwerkingen zijn gebaseerd op de logica dat u bij het gebruik maken van de vyvex BV website(s) en online applicaties uw toestemming heeft gegeven om uw gedrag te registreren om zo u voor u relevante content te kunnen aanbieden. De automatische verwerkingen hebben betrekking op gegevens die vyvex BV rechtstreeks van u heeft verkregen, of op gegevens die zij van derde partijen heeft verkregen. In dat laatste geval zal vyvex BV u steeds laten weten van wie zij uw gegevens heeft verkregen. Deze gegevens worden doorgegeven aan verwerkers die door vyvex BV worden ingeschakeld om de automatische verwerking te kunnen uitvoeren.

Dergelijke geautomatiseerde verwerking gebeurt op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, maar u kan zich hier steeds kosteloos en eenvoudig tegen verzetten door een loutere melding via privacy@vyvex.be, mits bewijs van uw identiteit (kopie van de identiteitskaart). In dat geval is het voor vyvex BV ook niet meer mogelijk uw voorkeuren bij te houden, waardoor we mogelijks bepaalde informatie bij verdere dienstverlening steeds opnieuw zullen moeten opvragen. Deze gegevens worden in principe bijgehouden gedurende 5 jaar, tenzij het gaat om gegevens die we hebben verkregen naar aanleiding van een doeleinde waarvoor we die gegevens langer nodig hebben. Op grond van haar gerechtvaardigd belang te ondernemen, houdt vyvex BV zich het recht voor de resultaten van de profilering door te geven aan haar commerciële partners ( zie hieronder). Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden omschreven in DEEL III.

 

Direct Marketing

vyvex BV houdt zich het recht voor de gegevens die zij over u heeft te gebruiken in het kader van direct marketing. Indien u klant, medewerker, vrijwilliger of freelancer bent, gebeurt dit op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Via deze direct marketing kunnen we u informatie en aanbiedingen bezorgen die u mogelijks kunnen interesseren. Het gaat in dat geval om gegevens die vyvex BV rechtstreeks van u heeft verkregen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen behoudens de verwerkers die vyvex BV inschakelt op de direct marketing te kunnen uitvoeren. Deze gegevens worden in principe bijgehouden gedurende 10 jaar of 5 jaar, resp. voor leden en klanten.

U heeft ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking door dit eenvoudig te laten weten via privacy@vyvex.be, mits bewijs van uw identiteit (kopie van de identiteitskaart). In dat geval wordt u uitgeschreven uit al onze communicatiekanalen.

 

Aangezien het om technische redenen niet mogelijk is om zich selectief uit te schrijven, zijn wij in dat geval genoodzaakt u automatisch uit te schrijven voorallegenerieke mailings, wat betekent dat u geen enkele algemene informatieve of commerciële boodschap meer zal ontvangen. In elke mailing die u ontvangt wordt eveneens de mogelijkheid voorzien om zich voor die specifieke mailing uit te schrijven. In dat geval blijft u wel andere relevante ondernemersinformatie ontvangen.

Ten aanzien van andere personen of prospecten, verwerkt vyvex BV de betrokken persoonsgegevens met het oog op direct marketing enkel op basis van hun toestemming. De betrokkenen hebben steeds het recht hun toestemming in te trekken op eenvoudig verzoek aan privacy@vyvex.be.Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden omschreven in DEEL III.

 

Doorgifte van gegevens

De gegevens die vyvex BV van u verkrijgt worden op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen eveneens doorgegeven aan commerciële partners (sponsors, partners, sectororganisaties, …) voor commerciële doeleinden, zodat zij u kunnen contacteren met relevante informatie, aanbiedingen, enz. die u mogelijks interesseren. De betrokken gegevens worden door vyvex BV bewaard gedurende dezelfde termijn als de bewaringstermijn die voorzien is voor het doeleinde op basis waarvan de gegevens werden verzameld.

U kan zich steeds verzetten tegen een dergelijke doorgifte, door dit eenvoudig te laten weten viaprivacy@vyvex.be, mits bewijs van uw identiteit (kopie van de identiteitskaart). In elke mail die u van ons of van onze partners krijgt, wordt u bovendien de mogelijkheid geboden om zich uit te schrijven voor die specifieke mailing. Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden omschreven in DEEL III.

Prospectie

 

vyvex BV houdt zich het recht voor om, op grond van haar gerechtvaardigd belang om te ondernemen, gegevens van klanten, bezoekers van de website, of personen die op een andere manier in contact komen met vyvex BV te prospecteren. Op grond van ons zelfde gerechtvaardigd belang kunnen deze gegevens worden doorgeven aan commerciële partners ( zie hierboven). Voor het overige worden deze gegevens enkel gebruikt door verwerkers die wij inschakelen in het kader van ons databeheer.

Deze gegevens worden in principe bijgehouden gedurende 5 jaar, tenzij het gaat om gegevens die we hebben verkregen naar aanleiding van een doeleinde waarvoor we die gegevens langer nodig hebben.

U heeft ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking door dit eenvoudig te laten weten via privacy@vyvex.be, mits bewijs van uw identiteit (kopie van de identiteitskaart). Indien u bezwaar maakt, wordt u uitgeschreven uit onze communicatiekanalen. Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden omschreven in DEEL III.

 

DEEL III Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens

Uw rechten

Naast het recht om een eventuele toestemming die u heeft gegeven terug in te trekken, beschikt u mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) over verschillende rechten met betrekking tot de verwerkingen (zoals hierboven beschreven) die vyvex BV uitvoert. U kan deze rechten kosteloos en op eenvoudig verzoek aan privacy@vyvex.be vragen:

 • Recht van inzage

U heeft het recht om ons te vragen of wij (medische) gegevens va nu verwerken, en wanneer dat het geval is, om inzage te krijgen in die (medische) gegevens.

U heeft eveneens het recht om voor elke verwerking een overzicht te vragen van de instanties die uw (medische) gegevens via vyvex BV ontvangen.

 • Recht op rectificatie

U heeft het recht om bij eventuele onjuiste (medische) gegevens, een onmiddellijke rechtzetting te vragen, of onvolledige (medische) gegevens aan te vullen.

 • Recht op gegevenswissing

U heeft het recht om zonder onredelijke vertraging persoonsgegevens te laten wissen indien

 • de verwerking van die (medische) gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor ze door vyvex BV werden verzameld;
 • u een gegeven instemming heeft ingetrokken;
 • u bezwaar maakt tegen de verdere verwerking;
 • de persoonsgegevens onrechtmatig door vyvex BV worden verwerkt;
 • dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of
 • de persoonsgegevens verzameld zouden zijn in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een kind ( jonger dan 13 jaar).
 • Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen indien u de juistheid van de persoonsgegevens waarover wij beschikken betwist, de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen van de persoonsgegevens verzet, vyvex BV deze gegevens niet meer nodig heeft terwijl u deze gegevens wel nog nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of in afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van vyvex BV zwaarder doorwegen dan die van u indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang.

 • Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht ons te vragen de persoonsgegevens die wij van u hebben verkregen, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, indien de verwerking door vyvex BV berust op uw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht.

 

Inbreuk in verband met uw persoonsgegevens

vyvex BV stelt alles in het werk om de persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen tegen verlies misbruik of vervalsing. Indien zich toch een inbreuk zou voordoen op uw persoonsgegevens, en deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zal vyvex BV u onverwijld op de hoogte stellen van deze inbreuk, onder voorwaarden bepaald in ons privacybeleid en onze algemene voorwaarden.

 

Klachten

Moest u toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel –contact@apd-gba.be).