vyvex

Facturatievoorwaarden ritten buiten DGH:
vyvex bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade aan kledij en meegenomen bagage. De aansprakelijkheid van vyvex bv is in elk geval beperkt tot de dekking van haar verzekering. Niet-patiënten kunnen eventueel op hun verzoek meerijden, dit echter op eigen risico. Alle klachten in verband met het vervoer dienen geformuleerd schriftelijk en binnen de 5 dagen na het vervoer voor vyvex bv te worden gericht aan Heiligstraat 139, 2620 Hemiksem. Na deze termijn zal geen enkele klacht meer aanvaard worden. Al onze facturen zijn onmiddellijk betaalbaar bij ontvangst en uitsluitend door storting op onderstaande rekeningnummers en zijn vrijgesteld van BTW conform artikel 44, §1, 1° en 2° en § 2, 2° van het BTW-Wetboek.

 

Bij gebrek aan tijdige betaling wordt uw dossier overgemaakt aan Modero waarmee vyvex bv en samenwerken en die vervolgens zorgt voor de verdere opvolging van de onbetaalde facturen.

De volgende informatie zal hen op dat moment overgemaakt worden: uw identiteitsgegevens, factuurnummer(s) en datum en de verantwoording van de aangerekende bedragen.

 

U zal dan via Modero, namens vyvex bv, een eerste kosteloze betalingsherinnering ontvangen. Wanneer een tweede betalingsherinnering noodzakelijk wordt om de betaling te verkrijgen, zal er bijkomend een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn. Dit overeenkomstig de wettelijke tarieven in toepassing van Boek XIX “schulden van de consument”, zoals ingevoegd door de wet van 4 mei 2023 in het wetboek Economisch Recht van 28 februari 2013, en worden als volgt bepaald:

  • Een bedrag van 20,00 EUR zal aangerekend worden voor facturen met een waarde lager of gelijk aan 150,00 EUR.
  • Een bedrag van 30,00 EUR + 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 EUR en 500,00 EUR.
  • Een bedrag van 65,00 EUR + 5% van het verschuldigd bedrag op de schijf boven 500,01 EUR met een maximum van 2.000,00 EUR.

 

Bovendien is er bij laattijdige betaling een verwijlintrest verschuldigd die conform artikel XIX.4, 1° van het Wetboek Economisch Recht wordt berekend tegen de referentie-intrestvoet vermeerderd met 8 procentpunten zoals bedoeld in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Wanneer ook na een tweede aanmaning de betaling van uw factuur uitblijft, en een ingebrekestelling via de gerechtsdeurwaarder noodzakelijk wordt, kan dit leiden tot een gerechtelijke procedure om tot invordering over te gaan. Bij een gerechtelijke procedure zijn uitsluitend de rechtbank van Antwerpen afdeling Antwerpen bevoegd.

 

In geval vyvex bv een contractuele verplichting niet nakomt, dient de patiënt deze partij in gebreke te stellen. Deze ingebrekestelling moet binnen de 30 kalenderdagen na kennisname van de tekortkoming worden verzonden op een duurzame drager. Wanneer de tekortkoming niet werd rechtgezet binnen een termijn van 30 kalenderdagen heeft de patiënt recht op een forfaitaire schadevergoeding. Wanneer de schade in geld waardeerbaar is, bedraagt zij 10% van het in geld waardeerbare bedrag met een minimum van 25 euro en een maximum van 75 euro. Wanneer de schade niet in geld waardeerbaar is, bedraagt het forfaitaire schadebedrag 25 euro.

 

Facturatievoorwaarden ritten binnen DGH (112):

vyvex bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade aan kledij en meegenomen bagage. De aansprakelijkheid van vyvex bv is in elk geval beperkt tot de dekking van haar verzekering. Niet-patiënten kunnen eventueel op hun verzoek meerijden, dit echter op eigen risico. Alle klachten in verband met het vervoer dienen geformuleerd schriftelijk en binnen de 5 dagen na het vervoer. Na deze termijn zal geen enkele klacht meer aanvaard worden. Al onze facturen zijn onmiddellijk betaalbaar bij ontvangst en uitsluitend door storting op onderstaande rekeningnummers. Bij gebrek aan betaling binnen de 30 dagen na factuurdatum wordt, zonder ingebrekestelling, zoals wettelijk bepaald het bedrag van de factuur verhoogd met 50 % en wordt uw dossier overgemaakt aan Modero waarmee vyvex bv samenwerkt en die vervolgens zorgt voor de verdere opvolging van de onbetaalde facturen.

De volgende informatie zal hen op dat moment overgemaakt worden: uw identiteitsgegevens, factuurnummer(s) en datum en de verantwoording van de aangerekende bedragen.

 

Bij betwisting is uitsluitend de rechtbank van Antwerpen afdeling Antwerpen bevoegd.